Zorgindicatie Wlz voor particuliere woonzorg

U kunt een zorgindicatie Wlz (Wet langdurige zorg) aanvragen bij verblijf in een particulier woonzorgcentrum indien u 24-uurszorg nodig heeft vanwege een chronische ziekte of beperking. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. De aanvraag kan gedaan worden door uzelf, een wettelijke vertegenwoordiger of uw zorgaanbieder. Zodra de aanvraag is beoordeeld volgt er een indicatiebesluit. In deze brief staat vermeld of u recht heeft op Wlz-zorg.  Als dat zo is, krijgt u ook een zorgprofiel. Hierin staat welk ‘pakket’ zorg past bij uw zorgvraag.

Het CIZ beslist in principe binnen 6 weken op de aanvraag. Op de website van het CIZ staat hoe de procedure verloopt.

Voorwaarden voor Wlz-zorg

Voor Wlz-zorg gelden drie voorwaarden:

  1. Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
  2. U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.
  3. U voldoet aan de grondslag. De Wlz kent 6 grondslagen: Somatische (lichamelijke) ziekte; Psychogeriatrische aandoening (zoals dementie); Verstandelijke beperking; Lichamelijke beperking; Zintuiglijke beperking (blindheid, slechtziendheid, doofheid of slechthorendheid); Psychische aandoening/diagnose
‘Zorg thuis’ vanuit de Wet langdurige zorg

Indien u in een particulier woonzorgcentrum gaat verblijven, dan wordt dat gezien als zelfstandig wonen. Dit komt omdat particuliere woonzorgcentra niet erkend worden door de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw situatie valt daardoor onder de vorm ‘Zorg thuis’. Alleen de geïndiceerde zorg komt voor een vergoeding in aanmerking. De kosten voor huur, service en basiszorg (dagelijks leven) dient u zelf te bekostigen.

Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren geleverd worden:

Een combinatie van een persoonsgebonden budget en een modulair pakket thuis is ook mogelijk.

Eigen bijdrage

Heeft u een zorgindicatie Wlz voor uw verblijf in het particulier woonzorgcentrum dan betaalt u voor de Wlz-zorg elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen
  • uw vermogen (spaargeld)
  • uw leeftijd
  • uw woonsituatie, bijvoorbeeld of u alleen woont of met een partner
  • het soort zorg dat u ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken uw eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van CAK.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft uw gegevens door. Het CAK vraagt gegevens over uw inkomen en vermogen (spaargeld) aan de Belastingdienst of het UWV. Met die gegevens berekent het CAK uw eigen bijdrage. U ontvangt elke maand een factuur.


Zorgindicatie Wlz voor particuliere woonzorgcentrum