Wat is kleinschalige particuliere woonzorg?

Kleinschalige particuliere woonzorg
Villa Hooghe Heide

Heeft u of uw naaste een (toegenomen) zorgbehoefte en is zelfstandig wonen niet langer mogelijk of wenselijk? Kleinschalige particuliere woonzorg bieden een veilige woon- en leefomgeving met de nodige zorg en persoonlijke aandacht.

Er is veelal een 24 uurs aanbod van verzorging, verpleging en/of begeleiding. Het stereotype beeld dat het bij kleinschalige particuliere woonzorg gaat om alleen maar statige panden met chique diners en klassieke concerten voor de allerrijkste ouderen blijkt maar ten dele te kloppen. Het aanbod is meer divers en varieert van nieuwbouwpanden tot verbouwde schoolgebouwen en monumentale villa’s. Kenmerkend is dat ze over het algemeen kleinschalig (gemiddeld 14 plaatsen), geen tot beperkte wachtlijsten hebben en u of uw naaste er terecht kunt op het moment dat het nodig is.

Naar verwachting telt Nederland minimaal 300 particuliere woonzorglocaties voor ouderen, die naar schatting huisvesting bieden aan minimaal 5.400 ouderen.

Kosten

Er zijn particuliere woonzorgcentra die speciaal zijn bedoeld voor welgestelde ouderen, maar er zijn ook locaties die zich ook richt op ouderen met een (hoog) middeninkomen. Een enkeling is toegankelijk voor ouderen met een laag inkomen of alleen aow. Het scheiden van wonen en zorg lijkt wel een belangrijk kenmerk van particuliere woonzorg: bewoners betalen de huur van hun appartement en de kosten van bijbehorende services apart van de kosten voor zorg. Meestal liggen de kosten voor huur en services, zoals maaltijden, activiteiten en de infrastructuur voor het leveren van zorg (ongeacht of men die gebruikt) tussen 2000 en 6000 euro per maand. Zorgkosten komen daar nog bovenop waarvoor een vergoeding vanuit de overheid mogelijk is. Hiervoor is een juiste zorgindicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Mede hierdoor zijn de verschillen tussen particuliere en reguliere woonzorg minder groot dan men veelal denkt, blijkt ook uit onderzoek van het SCP.

Kleinschaligheid

Het karakter van de particuliere woonzorgcentra is divers, maar doorgaans betreft het kleinschalige locaties. Het aantal vierkante meters per bewoner verschilt per locatie, mede vanwege de diversiteit in panden. Zo is in nieuwbouwpanden vaak meer ruimte beschikbaar dan in bestaande monumentale gebouwen. Een aantal locaties richt zich met een exclusief en luxe woonaanbod expliciet op welgestelde ouderen met een potentiële of lichte zorgbehoefte. Daarnaast zijn er huizen die verpleeghuiszorg (Wlz) bieden en locaties die zich richten op een specifieke doelgroep, zoals ouderen met dementie.

Hoewel kleinschaligheid een belangrijk kenmerk is van veel van de particuliere woonzorglocaties betekent dit niet vanzelfsprekend dat de organisaties erachter net zo kleinschalig zijn. Sommige particuliere woonzorghuizen maken deel uit van een keten met locaties door heel Nederland, andere zijn zelfstandige kleinschalige organisaties met maar één locatie.

Het aantal particuliere woonzorglocaties voor ouderen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met name kleinschalige huizen voor mensen met dementie waren in opkomst. Verschillende factoren dragen bij aan deze groei: het beleid om wonen en zorg te scheiden, de sluiting van verzorgingshuizen, de mogelijkheid van het pgb, de verschuiving van aanbodgericht naar meer vraaggestuurd denken en de toename van het aantal ouderen dat financieel meer te besteden heeft.

Bron: SCP